Hälsomottagningen

På hälsomottagningen erbjuder vi olika former av hälsokontroller, hälsosamtal med inriktning på livsstilsförändringar, samt coachande samtal.

Infektionskänslighet - allmän trötthetskänsla – huvudvärk – oro/rastlöshet - sömnproblem - allergier och hudproblem – muskelsmärtor – diffus ledvärk – låg stresströskel – koncentrationssvårigheter – aptitlöshet/sötsug.

Att inte vara "riktigt sjuk", men att heller inte känna sig "fullt frisk" är en verklighet som många känner igen sig i. Känslan av att kroppen inte fungerar på ”alla cylindrar” blir ett naturligt tillstånd att försöka fungera i, och att leva med...

Kroppen sänder signaler om att något är fel. Orsakerna till detta är naturligtvis många, men samtliga symptom ovan kan vara tecken på näringsbetingade brister.

Metod och behandlingsideér

Mer än Hjärna - Hälsokliniken erbjuder i samarbete med Bayers laboratorium i Stuttgart, utökade hälsokontroller och analyser beroende på; -symptom, -hälsotillstånd eller -önskemål. Dessa kan vara enskilda, speciellt anpassade eller sammansatta för specifika ändamål, där bl.a. vitamin – mineral – fettsyrestatus kan ingå.

Vi kan även förmedla det senaste vad gäller tester av hjärt- kärlriskfaktorer, allergi - födoämnesintolerans, samt tester för högpresterande elitidrottare och motionärer.

Analyserna utförs i helblod och värdet mäts dels i serum men även inne i blodcellen. Detta innebär bl. a att testvärdena är stabilare och inte växlar med ”dagsformen”. Dessutom är förhållandet så, att största delen av blodets mineralbestånd finns just inne i cellerna.

Förändringar i näringsbalansen liksom eventuella bristtillstånd ger en viktig information om hälsan.Genom en analys ges en ovärderlig möjlighet att kunna utforma individuellt anpassade åtgärder och näringsprogram.

”Detta för att på kroppens egna villkor bromsa eller förhindra sjukdomsförlopp och samtidigt förbättra hälsan - prestationsförmågan.”

Med stöd av den utförda analysen görs förslag till uppbyggnadsbehandling. Detta kan exempelvis innebära:

  • Kostförändringar - beteendeförändringar
  • Avlastning av skadliga/blockerande ämnen
  • Samtal runt levnadsvanor och fysisk aktivitet
  • Försöka att återställa eventuella bristtillstånd och obalanser genom intag av specifika kosttillskott.

(Metoden är ett komplement och ska naturligtvis inte ersätta nödvändiga medicinska åtgärder och behandlingar)

Sedan 2002 har analysprogrammet utökats till att även omfatta bl.a. Fettsyrestatus. I denna test ingår totalkolesterol, HDL-LDL och Triglycerider. Dessutom förhållandet mellan mättat och omättat fett, förhållandet mellan de enkelomättade fettsyrorna Omega 3 och Omega 6, samt separat analys av bland annat EPA, DHA GLA, Arachidonsyra med flera.

Vi kan också, sedan våren 2005, erbjuda tester över allergi/födoämnesintolerans. Många upplever olika reaktioner i samband med intag av vissa födoämnen. Det kan vara klassiska allergireaktioner med slemhinnesvullnad, klåda och symtom från luftvägarna till reaktioner från mag- och tarmtrakten, huvudvärk/migrän, oförklarliga viktförändringar och allmän nedsatthet.

En del immunreaktioner visar sig först efter några timmar upp till flera dagar efter exponeringen. Vilket gör det nästan omöjligt att få klarhet i vilka födoämnen som är provocerande. En analys ger svar och ökar möjligheten att utforma en lämplig kosthållning.

Analysprogram

Sanamingruppen erbjuder i samarbete med Bayers laboratorium i Stuttgart, utökade hälsokontroller och analyser beroende på: - Symptom, - Hälsotillstånd eller önskemål. Dessa kan vara enskilda, speciellt anpassade eller sammansatta för specifika ändamål.

Analyserna utförs i helblod och värdet mäts dels i serum men även inne i blodcellen. Detta innebär bl. a att testvärdena är stabilare och inte växlar med ”dagsformen”. Dessutom är förhållandet så, att största delen av blodets mineralbestånd finns just inne i cellerna.

Förändringar i näringsbalansen liksom eventuella bristtillstånd ger en viktig information om hälsan. Genom en analys ges en ovärderlig möjlighet att kunna utforma individuellt anpassade åtgärder och näringsprogram.

Mottagningen ansvarar för kontakten med kunden/patienten vilket innefattar: Mottagningsbesök, provtagning, förmedling och genomgång av provsvar för analyserna, samt rådgivning och tillhandahållande av eventuellt behövliga tillskott.

Analyser:

Analyserna utförs i helblod och värdet mäts dels i serum men även inne i blodcellen:

B = Helblod, blod som inte befriats från någon beståndsdel (röda- vita blodkroppar samt blodplättar finns kvar).
S = Serum, blodvätskan där fibrin och blodkroppar är borttagna

 

Mineralanalys

Grundpelaren i analysprogrammet är värdefull för alla. Analysen utförs i helblod vilket innebär att nivåerna av mineraler mäts i både serum och i blodceller. Detta är extra viktigt när det gäller mineraler, där blodbeståndet till största delen finns i cellerna.

Testresultatet blir stabilare och växlar inte med dagsformen. Det inbördes förhållandet mellan olika mineraler berättar en hel del om närings- och hälsotillståndet i kroppen.

I ananlysen ingår:
Natrium, Kalium, Kalcium, Magnesium, Koppar, Järn, Zink, Fosfor, Bly, Litium samt blodstatus med Hb, röda blodkroppar och B-Evf (hematokrit).

Vitaminanalys

Hjärt- och kärlsjukdomarna är idag tillsammans med utmattningssyndrom några av de största folksjukdomarna. Om det finns ett underskott på de i detta sammanhang viktigaste vitaminerna så kan man upptäcka detta med vitaminanalysen. Analysen utförs i serum och helblod.

I analysen ingår:
Vitamin E, B6, B12, Q10 och Folsyra.

Homocystein

Homocystein bildas när kroppen omvandlar den livsnödvändiga aminosyran metionin till cystein. Normalt ska B- vitaminer ihop med enzymer oskadliggöra homocysteinet, som annars är en faktor som bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar och demens.

Provet bör tas ihop med vitaminanalys.

Fettsysrestatus

Det är ingen nyhet att våra försämrade matvanor har lett till obalans i vårt fettintag. Det blir lätt lite för mycket av "de dåliga" och för lite av "de goda" fettsyrorna. Vi ökar därmed riskerna för en rad negativa hälsoeffekter: Hjärt- och kärlsjukdomar, mentala problem, hudbesvär som eksem - psoriasis och får en ökad benägenhet för inflammationer.

I analysen ingår:
Totalkolesterol, HDL-LDL och Triglycerider. Dessutom förhållandet mellan mättat och omättat fett, förhållandet mellan de enkelomättade fettsyrorna Omega 3 och Omega 6, samt separat analys av bland annat EPA, DHA GLA, Arachidonsyra med flera.

Kardiovaskulär Riskprofil

Hjärt- och kärlsjukdomar ökar konstant. Här görs en kartläggning med hjälp av specifika hjärt- kärlprover. Med stöd av analysen kan man göra en riskbedömning inom detta område. Att i tid upptäcka tendenser till ohälsa kan vara en god investering för framtiden.

I denna analys ingår:
Homocystein, CRP (högsensitiv sänka), triglycerider, totalkolesterol, LDL, HDL. Apo A och Apo b och Lp(a). Detta är enligt den senaste forskningen viktiga faktorer att beakta.

Födoämnesintolerans

Allt fler upplever olika typer av besvär efter intag av vissa födoämnen. Det kan vara allt från klassiska allergireaktioner med slemhinnesvullnad och klåda till mer diffusa besvär från mag- och tarmtrakten och allmänpåverkan. Vissa immunreaktioner kommer först efter några timmar upp till flera dagar, vilket gör det svårt att lista ut vilka ämnen som orsakar besvären. En analys ger god vägledning och ökar möjligheten till en lämplig kosthållning.

Analyser finns för: -20,- 40 eller -80 ämnen.

Sportprofil

Många idrottsutövare idag, från den högpresterande elitidrottaren till den aktive motionären ställer allt högre krav på prestation och resultat. Denna speciellt framtagna analys där utvalda mineraler och vitaminer ingår, ger viktiga svar på avvikande värden eller obalans som kan vara orsak till ex. trötthet, kramptillstånd eller infektionskänslighet. Samt ger en ovärderlig hjälp med vilka specifika tillskott den enskilde individen kan vara i behov av, som är avgörande för återhämtning/uppbyggnad och maximal prestation.

I analysen ingår:
Mineralerna: Calcium, Magnesium, Zink, Selen och Ferritin (Järnförrådet), Vitaminerna; B6, B12, Folsyra, Q10 (Coenzym). Samt blodstatus med Hb, röda blodkroppar och B-Evf (hematokrit). Kan med fördel kompletteras med Koppar (Cu)!

Hälsokontroll

Lämplig för såväl den hälsomedvetne privatpersonen som för företagets personalvård.
I analysen ingår: Mineral-, Vitamin-, och Fettsyrestatus, Glukos samt Homocystein, Hb och blodtryck.

Vi tillhandahåller även enskilda näringsämnen utifrån senaste forskningsrön- Vit D, IGF1 (tillväxtfaktor kopplad till 5:2 dagars fasta)Dessutom kan vi erbjuda ytterligare ett trettiotal olika tester enligt enskilda behov eller önskemål.